Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp. z o.o. pozyskało 1.080.350,00zł ze środków unijnych – EFRR.

30 grudnia 2010r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu Prezes Mikołaj Bogdanowicz i Prokurent Alicja Konieczka z Przedsiębiorstwa Komunalnego „Gniewkowo” Sp. z o.o., podpisali umowę o dofinansowanie na modernizację kotłowni osiedlowej w Gniewkowie.

Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo” Sp. z o.o. – złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza, Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, pt. „Rozwój i modernizacja infrastruktury w zakresie ochrony powietrza poprzez przebudowę kotłowni węglowej na gazową wraz z wymianą osiedlowej sieci cieplnej na osiedlu Dreckiego i 700-lecia w Gniewkowie."

Projekt ten został oceniony pozytywnie i znalazł się na liście projektów dedykowanych do dofinansowania.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Niniejszy projekt wynika z potrzeby usprawnienia wyeksploatowanego systemu ciepłowniczego na terenie miasta Gniewkowo, w tym głównie źródeł ciepła nie modernizowanych od 35 lat, w celu zmniejszenia jego negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz obniżenia kosztów eksploatacji. Przedmiotowy projekt jest kontynuacją podejmowanych sukcesywnie przez gminę Gniewkowo wraz z Przedsiębiorstwem Komunalnym „Gniewkowo” działań podnoszących jakość infrastruktury ciepłowniczej na terenie miasta i gminy. Potrzeba realizacji projektu wynika z konieczności zapewnienia ciągłości dostaw ciepła dla mieszaków podłączonych do sieci cieplnej, poprzez jej unowocześnienie i zmianę czynnika grzewczego na bardziej przyjazny środowisku, co w znaczący sposób wpłynie na poprawę jakości powietrza. Zmniejszy się przez to emisja pyłów i gazów wprowadzanych do powietrza w sąsiedztwie skoncentrowanej zabudowy. W chwili obecnej budynki na terenie osiedla 700-lecia w Gniewkowie zasilane są z dwóch węglowych kotłowni lokalnych: przy ul. 700-lecia 16 oraz przy ul. Dreckiego 13.

Zakres planowanych prac obejmuje następujące elementy:

  1. likwidacja istniejącej węglowej kotłowni lokalnej przy ul. 700-lecia 16,
  2. przebudowa istniejącej węglowej kotłowni lokalnej przy ul. Dreckiego 13 na kotłownię opalaną gazem ziemnym z awaryjnym paliwem olejowym,
  3. wymiana istniejącej kanałowej 4-ro przewodowej sieci cieplnej w rejonie ul. Dreckiego na sieć z rur preizolowanych z monitoringiem szczelności przy zachowaniu dotychczasowego przebiegu trasy,
  4. demontaż istniejących zużytych kominów stalowych Dz=1016 mm i wysokości 26,7 m npt. w kotłowni przy ul. Dreckiego 16 i wykonanie 2 kominów średnicy ok. 500 mm oraz jednego o średnicy 350 mm i wysokości 18,3 m npt.
  5. budowa nowego odcinka osiedlowej sieci cieplnej spinającego sieci z rejonu ul. Dreckiego i ul. 700-lecia,
  6. budowa stacji redukcyjno-pomiarowej gazu na terenie składu opału kotłowni przy ul. Dreckiego,
  7. budowa zewnętrznej instalacji gazu ziemnego N/C pomiędzy stacją redukcyjno-pomiarową a przebudowywaną kotłownią.


Kujawsko Pomorskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Bydgoszczy

Gmina Gniewkowo

Realizacja APE COMPUTERS