Projekt dotyczący rozbudowy oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody zakończony

 

 

BY BYŁO ZDROWO I NOWOCZEŚNIE!

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że woda jest jednym z najważniejszych składników środowiska,          w którym żyjemy. Jest ona oprócz powietrza podstawowym elementem potrzebnym do życia. Jak ogromne znaczenie ma w naszym życiu niech świadczy fakt, że jej zawartość w organizmie wynosi    od 70 do 90%. Jest sprawą oczywistą, że przy tak olbrzymim znaczeniu wody dla życia ludzkiego niebagatelną sprawą jest jej odpowiednia jakość. Woda musi być odpowiednio czysta, bo jeśli będzie zawierać jakiekolwiek substancje szkodliwe, dostarczy je natychmiast do najdalszych zakątków naszego organizmu. Nie tylko woda bezpośrednio wypijana musi być pozbawiona szkodliwych składników. Wysoka jakość wody jest także niezbędna w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym    i medycznym.

W dniu 30 grudnia 2010 r. Gmina Gniewkowo podpisała umowę Nr WPW.I.3043-2-70-688/2010        o dofinansowanie projektu pn.

„Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody w Gniewkowie”

w ramach Osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Zadanie zostało podzielone na dwa etapy prac. Pierwszy etap objął część polegającą na budowie nowej stacji uzdatniania wody. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostało przeprowadzone w roku 2009. W dniu 16 września 2009 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Gniewkowo a firmą P.T.H.U. Hydro-Marko Maria Pluta, mającą swoją siedzibę w Jarocinie. W dniu 18 października 2010 r., dokonano odbioru prac. W wyniku realizacji projektu powstał pełnowartościowy, nowoczesny, wyposażony w najnowszą technologię obiekt.

Dotychczasowa stacja zasilana była z 5 studni głębinowych, zlokalizowanych w odległości od 300      do 600 m od budynku stacji. Pobór wody następował z otworów czwartorzędowych poprzez rurociągi o średnicy 300 mm. Stacja pracowała w układzie jednostopniowego pompowania tj. pompy głębinowe tłoczyły wodę poprzez 2 aeratory centralne Ø1400 mm na 3 odżelaziacze Ø2800 mm. Następnie woda czysta poprzez 1 hydrofor Ø2800 mm tłoczona była do sieci wodociągowej. Przed wprowadzeniem wody napowietrzonej na odżelaziacza poddawana była do alkalizacji za pomocą wodorotlenku sodowego do uzyskania odczynu pH min. 8. Roztwór wodorotlenku sodowego przygotowywany był przemiennie w dwóch zbiornikach zarobowych. W celu uaktywnienia złoża filtracyjnego dozowanie nadmanganianu potasu odbywało się chloratorem C-53 zamontowanym      w budynku stacji wodociągowej.

W wyniku przeprowadzonych prac powstała nowa hala filtrów, w której zamontowano 2 stopnie filtracji składające się z: 2 aeratorów i 5 filtrów pionowych na każdym poziomie. Woda                        po dwustopniowej filtracji posiada możliwość dozowania podchlorynu sodu okresowo w miarę potrzeb. Wody popłuczne, będące efektem płukania filtrów, kierowane są do istniejących zbiorników podziemnych. Następnie woda pitna podawana jest do nowo wybudowanego zbiornika retencyjnego, o pojemności 500 m3, wybudowanego w technologii żelbetowej-jako naziemny. Zbiornik na wodę przedzielony jest na dwie niezależne komory posiadające oddzielne zasilanie oraz oddzielne przewody ssawne i spustowe. Woda ze zbiornika trafia do zestawu pompowego, sieciowego, który jest zlokalizowany w budynku byłej hali filtrów. Ostatnim etapem technologii jest dezynfekcja wody z wykorzystaniem promieni UV poprzez separator zlokalizowany również                w budynku byłej hali filtrów.

Druga część projektu obejmująca rozbudowę oczyszczalni, to najważniejsza inwestycja Gminy Gniewkowo zrealizowana w 2014 r. W dniu 28 kwietnia 2014 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Gniewkowo a firmą SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie na zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gniewkowie”. Odbiór techniczny prac nastąpił w dniu 8 grudnia 2014 r.

Mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w północnej części miasta Gniewkowo, oddana do użytku w latach 1995 (część mechaniczna) – 1997 (część biologiczna) przed modernizacją posiadała maksymalną przepustowość na poziomie 3900 m³/ dobę. W skład części mechanicznej wchodziły kosze, sita, kraty (2 szt.) i piaskowniki. Części stałe były wychwytywane głównie na poziomie krat i poprzez praskę śrubową częściowo odsączone i skierowane do pojemników skratek, natomiast przepływający piasek był wychwytywany w piaskownikach o ruchu okrężnym, a następnie pompami przepompowywany do 4 komorowych suszarek piasku.   Ściek po oczyszczeniu mechanicznym przepływał do 2 osadników wstępnych o profilu podłużnym gdzie rozpoczynała się faza oczyszczania biologicznego. Z osadników wstępnych poprzez komorę rozdziału ściek był kierowany do reaktora biologicznego podzielonego na komory beztlenową, niedotlenioną      i tlenową. W reaktorze następowało więc biologiczne oczyszczanie ścieków, które zmniejszało stężenie rozpuszczonych i koloidalnych związków organicznych i biogennych obecnych w ściekach, przy pomocy bakterii i mikroorganizmów (tzw. osad czynny). Kolejną i ostatnią fazą oczyszczania ścieków był osadnik wtórny, gdzie następowała sedymentacja osadu czynnego i oddzielenie osadu od ścieku oczyszczonego. Część osadu była zawracana do komory beztlenowej jako osad powrotny,          a część odprowadzona do komory fermentacyjnej jako osad nadmierny i po procesie fermentacji podany na wirówkę dekantacyjną celem odwodnienia.

Inwestycja swoim zakresem objęła budowę obiektów oczyszczalni ścieków w zakresie procesu oczyszczania biologicznego wraz z wyposażeniem oraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego. Po dokonanej modernizacji zakładana maksymalna przepustowość oczyszczalni zwiększyła się do wielkości 6500 m³/dobę. Proces biologicznego usuwania fosforu wspomagany jest chemicznie poprzez dozowanie soli żelaza do tlenowej części reaktora osadu czynnego. Wykonano reaktor biologiczny o dwóch niezależnych ciągach pracy. Reaktor istniejący został przebudowany      w sposób analogiczny jak reaktor projektowany. Reaktory zostały wyposażone w nowe systemy napowietrzająco-mieszające. Wariant ten przewidział możliwość dostosowania wydajności oczyszczania ścieków do ilości w jakiej napływają. Przyjęto odmienne sposoby pracy urządzeń osadu czynnego w okresie letnim związane z prowadzoną kampanią przetwórczą przez miejscowe zakłady przemysłowe oraz zwiększonym napływem ścieków socjalno-bytowych. W okresie kampanii obydwa reaktory pracują wszystkimi czterema ciągami przepływowymi z wykorzystaniem wysoko-obciążonych komór osadu czynnego i osadników wtórnych. W tym okresie konieczna jest praca pompowni osadu recyrkulowanego (nowy obiekt), pompowni osadu wstępnego, pompowni osadu nadmiernego, zbiornika osadu nadmiernego, stacji zagęszczania nadmiernego osadu czynnego, przepompowni operacyjnej przy komorze fermentacyjnej, wydzielonej komory fermentacyjnej otwartej oraz instalacji do odwadniania osadu. W sezonie zimowo – wiosennym przy niższych napływach ścieków surowych, istnieje możliwość wyłączania poszczególnych ciągów technologicznych i dokonywania w tym czasie przeglądów technicznych i remontów.

Na realizację całego projektu Gmina Gniewkowo otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 5.870.407,76 zł. Wartość całkowita zadania to 9.207.392,00 zł.Kujawsko Pomorskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Bydgoszczy

Gmina Gniewkowo

Realizacja APE COMPUTERS