Oczyszczalnia ścieków największą tegoroczną inwestycją

Oczyszczalnia ścieków największą tegoroczną inwestycją

Druga część projektu pn. „Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody w Gniewkowie” obejmująca rozbudowę oczyszczalni, to najważniejsza tegoroczna inwestycja w Gminie Gniewkowo.

Projekt został podzielony na dwa etapy prac i swoim zakresem objął budowę stacji uzdatniania wody, która została zrealizowana w 2010 r. W roku 2014 beneficjent projektu – Gmina Gniewkowo – przystąpi do realizacji drugiego etapu prac - gruntownej przebudowy oczyszczalni ścieków. Przewidywany koszt tej inwestycji to 6,8 mln zł. Kwota dofinansowania dotycząca części przebudowy oczyszczalni ścieków wynosi ponad 4,5 mln zł.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.1 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

W dniu 31 stycznia br. został ogłoszony przetarg, którego przedmiotem zamówienia jest rozbudowa oraz remont oczyszczalni ścieków w Gniewkowie. Inwestycja swoim zakresem obejmuje budowę obiektów oczyszczalni ścieków w zakresie procesu oczyszczania biologicznego wraz z wyposażeniem oraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego. Zaprojektowana oczyszczalnia ścieków umożliwi zwiększenie przepustowości oczyszczalni z Qśr.d=3000 m3/d do Qśr.d=5200 m3/d.

W ramach inwestycji zostaną wykonane kompletne obiekty w zakresie konstrukcji budowlanych wraz z robotami towarzyszącymi, wyposażenia technologicznego, instalacji technologicznych, instalacji elektrycznych oraz sterowania zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Wszystkie prace będą przebiegały w taki sposób, aby zapewnić ciągłość pracy oczyszczalni podczas jej rozbudowy.

Oferty do przetargu należy składać do dnia 19.02.2014r. do godziny 10.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo, pokój nr 6. Szczegóły dotyczące postępowania zamieszczone są na tablicy ogłoszeń tut. urzędu oraz na stronie www.gniewkowo.com.pl.Kujawsko Pomorskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Bydgoszczy

Gmina Gniewkowo

Realizacja APE COMPUTERS