KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WYNIKÓW BADAŃ WODY NA TERENIE GMINY I MIASTA GNIEWKOWO z 30.12.2019

Przedsiębiorstwo Komunalne „Gniewkowo informuje, że w związku z otrzymaną decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z dnia 30.12.2019 podjęto działania polegające na rozpoczęciu płukania sieci oraz dezynfekcji sieci wodociągowej w celu przywrócenia właściwego poziomu mikroorganizmów w temperaturze 22 stopni Celsjusza.

Należy jednak jasno wskazać, że stwierdzone w wyniku badania mikroorganizmy występują w wodzie powszechnie, a jedynie ich ilość przekracza zalecenia wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Na podkreślenie zasługuje też fakt, że podczas niniejszego badania nie stwierdzono obecności bakterii najgroźniejszych w przypadku badań wody tj. bakterii Escherichia lub Enterokoków, ani też w ogóle bakterii z grupy coli.

Wśród wodnych mikroorganizmów badanych w temperaturze 22 stopni, wskazanego typu, dominują zwykle psychrofile, które giną poniżej temperatury 0˚C i powyżej 30˚C, najlepiej rozwijają się w temperaturze ok. 15˚C. Dla ludzi drobnoustroje te nie stanowią poważnego zagrożenia, ponieważ nie przeżywają w ciele ludzkim z uwagi na niską preferowaną temperaturę rozwoju.

Wskazane powyżej Rozporządzenie Ministra Zdrowia nie określa wymaganej wartości dla parametru wskaźnikowego „ogólna liczba mikroorganizmów w 22˚C”. Wartości dotyczące omawianego wskaźnika zostały określone jako zalecenie przy czym zalecana wartość tego parametru w wodzie wprowadzonej do sieci nie powinna przekraczać 100 jtk  w 1 ml, a w kranie u konsumenta 200 jtk w 1 ml.

Jednocześnie informujemy, że w nawiązaniu do zaistniałej sytuacji pracownicy PK „Gniewkowo” Sp. z o.o. dokonali przeglądu całościowych sprawozdań z wyników  badań wody dostarczanej odbiorcom na terenie Miasta i Gminy w 2019 roku. Z przeprowadzonej analizy wynika, że woda dostarczana do sieci z ujęć znajdujących się w Gniewkowie i Murzynnie, a konkretniej z obu stacji uzdatniania wody, jest utrzymywana we właściwej jakości i odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Zawartość metali ciężkich, żelaza oraz manganu utrzymywała się na bardzo niskim poziomie (tzn. w ramach przyjętych norm). Pod względem bakteriologicznym woda uzdatniana na ujęciach również odpowiadała wymogom sanitarnym.

Pojawiające się problemy występują zwykle w dwóch punktach sieci wodociągowej tzn. na stacji podnoszenia ciśnienia w Wierzchosławicach oraz stacji podnoszenia ciśnienia przy ulicy Toruńskiej w Gniewkowie, w których zaobserwowano powtarzające się zwiększone wartości ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 22˚C. Jest to problem, z którym boryka się wiele przedsiębiorstw wodociągowych, a jego powodem jest przede wszystkim wiek posiadanej infrastruktury, która nierzadko liczy sobie po kilkadziesiąt lat i w ostatnich latach nie podlegała znaczącym modernizacjom. W takiej sytuacji nawet najlepiej uzdatniona woda, która dostarczona jest do starej
i niemodernizowanej sieci wodociągowej może pogarszać swoje parametry.

Przyczyn wzrostu ilości mikroorganizmów w wodzie jest wiele. Niekiedy ustalenie bezpośredniej przyczyny jest niemożliwe.  Przyczyną pogorszenia jakości wody w zakresie mikrobiologicznym może być np. wydłużenie czasu pozostawania wody w sieci spowodowane małym poborem wody (zwłaszcza w przypadku długich odcinków sieci wodociągowych), ponadto może być często wynikiem  przestarzałej infrastruktury  i odkładania się w sieci przez długie lata związków żelaza i manganu. Awarie i przecieki sieci również zwiększają ryzyko pogorszenia parametrów mikrobiologicznych wody.

W celu zmniejszenia ryzyka występowania tego typu zjawisk stosuje się dezynfekcję wody oraz płukanie sieci, które są wykonywane zgodnie z przyjętym harmonogramem działań konserwacyjnych.

Poprawa tego stanu zastanego jest jednym z najpoważniejszych wyzwań, stojących przed Przedsiębiorstwem Komunalnym w Gniewkowie w najbliższym czasie. Aby zapewnić ograniczenie ponadnormatywnego namnażania się mikroorganizmów w sieci wodociągowej i utrzymanie wysokiej jakości wody wtłoczonej do sieci, także w czasie jej magazynowania i transportu do odbiorcy, Zarząd spółki zdecydował o zamontowaniu na stacji podnoszenia ciśnienia w Gniewkowie przy ul. Toruńskiej oraz w Wierzchosławicach, dodatkowego systemu dezynfekcji wody w postaci napromienników ultrafioletowych. Inwestycja zostanie przeprowadzona na początku 2020 roku.

 

Z poważaniem

Paweł Krawański

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunalnego „Gniewkowo”

Załącznik:

uploads/dokumentydopobrania/komunikaty/Komunikat%20262019%20z%2030.12.2019.pdf

 Kujawsko Pomorskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Bydgoszczy

Gmina Gniewkowo

Realizacja APE COMPUTERS